Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Muuntamo Oy / My Prema

Halisojantie 393

21250 Masku

Sähköposti: info@myprema.fi

2. Rekisterinhoitaja

Emilia Kivikoski

Sähköposti: emilia.kivikoski@myprema.fi

3. Rekisterin nimi

Muuntamo Oy:n / My Preman verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin henkilötietoja käytetään Muuntamo Oy:n omistaman My Preman verkkokaupan asiakkaan asiakassuhteen ylläpitoon, asiakasviestintään, markkinointiin sekä verkkokaupan hallinnointiin ja kehittämiseen. Henkilötietoja voidaan käyttää My Preman tuotteiden mainonta- ja suoramarkkinointitarkoituksiin asiakkaille sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. Asiakasrekisteriimme tallennetaan asiakkaan yhteystietoja sekä osto- ja asiointietoja, joita käytetään verkkokaupan toimintojen sekä tuotteiden analysointiin ja kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterimme sisältää seuraavia tietoja: Perustiedot (nimi), yhteystiedot, kieli- ja kansalaisuustiedot, profiilitiedot, kuten ikä ja sukupuoli. Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot kuten tilaushistoria, tuotetiedot, reklamaatiot, palautteet, ja asiakkaan kanssa käyty yhteydenpito. Lisäksi markkinointitoimenpiteet ja muut asiakassuhteen ylläpitoon liittyvät toimenpiteet. Edellä selostettujen tietojen muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

1) Asiakas itse. Verkkokaupassa asioiva antaa itse henkilö- ja asiakastietojaan ostaessaan My Preman verkkokaupasta.

2) Päivityspalveluja tarjoavat viranomaiset ja yritykset. Asiakkaan yhteystietoja voidaan päivitystarkoituksessa hankkia myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa henkilötietoja mm. viranomaisille sekä suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolainsäädäntöä noudattaen. Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisterin tietoja suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden päättymisen jälkeen. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.